Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2019

Crossroademon
9773 0112 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viakrolfasolek krolfasolek

November 14 2019

Crossroademon
1449 2f85 500
Reposted frompunisher punisher vianiedoskonalosc niedoskonalosc
Crossroademon
2751 f1f3 500
Reposted fromzrazik zrazik vianiedoskonalosc niedoskonalosc
Crossroademon
3876 30e6
Reposted fromzelbekon zelbekon viastrzepy strzepy
Crossroademon
8021 9120 500
Reposted frompiehus piehus vianiedoskonalosc niedoskonalosc
Crossroademon
1182 165d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedoskonalosc niedoskonalosc
Crossroademon
1351 3b4e
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedoskonalosc niedoskonalosc
Crossroademon
Crossroademon
mogę tej nocy zostać u ciebie i wtulić się  i poczuć szczęście?
— na chwilę
Crossroademon
5186 294d 500
Crossroademon
Crossroademon
Crossroademon
W‌ ‌naszym‌ ‌społeczeństwie‌ ‌ludzie‌ ‌wrażliwi,‌ ‌emocjonalni‌ ‌i‌ ‌uczuciowi‌ ‌są‌ ‌uważani‌ ‌za‌ ‌słabych,‌ ‌niedojrzałych‌ ‌i‌ ‌impulsywnych.
— Christel‌ ‌Petitcollin‌ - "Jak‌ ‌mniej‌ ‌myśleć? ‌Dla‌ ‌analizujących‌ ‌bez‌ ‌końca‌ ‌i‌ ‌wysoko‌ ‌wrażliwych"
7556 9d73
Crossroademon
Boję się tego, co do ciebie czuję. Boję się tak bardzo kochać. Jeśli pozwoliłabym sobie cię pokochać, to by mnie zniszczyło. Byłbyś tylko ty. Stale bym się bała, że możesz się rozmyślić. A gdyby tak się stało, umarłabym.
— Jojo Moyes
Crossroademon
Crossroademon
2738 1f2c 500
Reposted fromlaters laters via48hrs 48hrs
Crossroademon
Crossroademon
Crossroademon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl