Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2020

Crossroademon
7522 3da3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaidylla idylla
Crossroademon
Jeśli chodzi o miłość, zawsze uważałem, że powinien w niej być jakiś pierwiastek szaleństwa. Takiego, które sprawia, że chcesz z tym kimś spędzić każdą chwilę swojego życia.
— Colleen Hoover
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianokturnal nokturnal
Crossroademon
9883 7cdd 500
Reposted fromdivi divi viasiostra siostra
Crossroademon
9818 80fa 500
Reposted fromhrafn hrafn vialaluna laluna
Crossroademon
7589 00df 500
fish flops
Reposted fromantihec antihec viaChrizzal Chrizzal
Crossroademon
7290 a727
Crossroademon
1576 15c8 500
Reposted fromfeegloo feegloo

January 28 2020

Crossroademon
8541 5cbb 500
Reposted fromtotal1ty total1ty
Crossroademon
Crossroademon
7785 2cb1 500
Reposted frommangoe mangoe
Crossroademon
7993 0d20 500
Reposted fromvaporous vaporous
Crossroademon
7435 eaff 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahekate hekate
Crossroademon
8255 2fdb
Reposted fromtichga tichga viahekate hekate
Crossroademon
1717 5874 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahekate hekate
Crossroademon
4991 219e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahekate hekate
Crossroademon
8734 f9b7 500
Reposted fromsoftboi softboi viahekate hekate
Crossroademon
2494 b0c4 500
Crossroademon
8754 54a2
Reposted fromfungi fungi viarhubarbrr rhubarbrr
Crossroademon
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viarhubarbrr rhubarbrr
Crossroademon
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarhubarbrr rhubarbrr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl